maandag 14 mei 2018

DHZ WºRM bouwplan + handleiding.

Eerste Handleiding van Le Compostier voor een DHZ WºRM.

(for English look here)

Le Compostier publiceert eerste handleiding voor een DHZ Wormenhotel.

Met gepaste trots en veel plezier presenteer ik mijn eerste gepubliceerde handleiding voor een DHZ Wormenhotel voor huishoudens: De WºRM Single. 

Reeds in het begin, toen ik nog aan het fantaseren was over het maken van meubels die het praktischer en ook stijlvoller zouden maken om organisch afval te composteren in een stedelijke omgeving, wilde ik graag een meubel ontwerpen dat door mensen zelf gebouwd kan worden voor hun eigen huis. Tijdens mijn crowdfunding van vorig jaar was er reeds de mogelijkheid het bouwplan voor een dergelijk meubel te kopen. Het heeft mij nog enkele maanden gekost om dit te realiseren. Maar hier is ie dan toch echt!


Bouwplan & dhz handleiding voor het wormenhotel. 

Het maken van de bouwplannen & handleiding was een grotere opgave dan ik had gedacht en ik ben dan ook erg blij dat ik mijn goede vriendin Ioanna Siviti heb gevraagd om mij te helpen met het maken van de 3d tekeningen. Vooral ook dankzij haar talent als grafisch ontwerper hebben wij een mooi boekje kunnen maken van de bouwplannen & handleiding.

Het was erg leuk om aan dit ontwerp te werken en aangezien dit enkel het eerste model is van een serie die ik als DHZ Handleiding wil aanbieden kijk ik erg uit naar het printen van de volgende boekjes.

Wormenhotel voor enkele huishoudens. 

De WºRM Single is een wormenhotel groot genoeg voor een gemiddeld gezin en kan tot 150 L groente- en fruitafval / compost bevatten. Na een opstart periode van 6 tot 8 maanden kan er begonnen worden met compost te oogsten aan de onderkant van het meubel. De compost wordt geoogst door het deurtje en vervolgens de plastic container te verwijderen en de compost los te krabben. De compost wordt langer in het meubel gelaten om er voor te zorgen dat de compostwormen naar boven gaan voordat we de compost oogsten. De vermicompost zal compacter worden en zal iets drogen wanneer het karton aan de onderkant is verwijderd.


DHZ WºRM Single in de tuin.
Met een klein tuinharkje of een stok kan de wormencompost worden van onderaf losgemaakt zonder de compostwormen lastig te vallen en het composteringsproces te verstoren.

Binnenin de WºRM is het composterende materiaal volledig omgeven met lucht en dit zorgt ervoor dat er goede ventilatie is en dus genoeg zuurstof voor de compostwormen en het composterende materiaal.

Voor het frame en de buitenkant van het meubel is het slim om een type hout te kiezen dat geschikt is voor buitengebruik zonder dat het hout bewerkt dient te worden met een chemisch conserveringsmiddel. Het dikke hout zorgt voor wat isolatie en houdt knaadieren buiten, wanneer de ruimtes tussen de planken klein genoeg wordt gehouden.

We hebben het meubel getest in tuinen waar knaagdieren in grote getalen komen en wij hebben nog geen sporen kunnen ontdekken dat de dieren het meubel binnenkomen.

Tuintje bovenop. 

Schuif de tuin weg om GFT-afval
in het wormenhotel te doen. 
Het tuintje bovenop het wormenhotel heeft drie functies.

Eén daarvan is vrij duidelijk, namelijk het geven van ruimte aan planten. Liefst nuttige planten die gebruikt kunnen worden in de keuken of in het wormenhotel zelf om het composteren te versnellen. Ook bloeiende planten voor bestuivende insecten zijn een mooie keuze voor bovenop het wormenhotel. 

De tweede functie is dat het de toegang is tot de composteer kamer. Door de tuinbak weg te duwen kun je de WºRM openen en kan GFT-afval ingeworpen worden. 'Groen afval' en 'bruin afval' zoals karton en zaagsel worden gemengd om te zorgen voor een goede balans tussen stikstof en koolstof binnenin.

De derde functie is om the helpen om de temperatuur binnenin het meubel te temperen. Wanneer het erg warm is koelt het verdampen van water in de tuin het meubel en wanneer het erg koud is houdt de tuin de ergste kou buiten. 

De tuin heeft een overloop waardoor een teveel aan regenwater weg kan lopen naar de straat. 


Natuurlijke materialen.

Om de WºRM te bouwen heb ik zoveel mogelijk gekozen voor natuurlijke materialen. Je kunt het meubel op nog duurzamer wijze bouwen door te kiezen voor tweede hands hout, ijzerwaren en plastic container. 

Ik verkies natuurlijke materialen over plastic of staal omdat ik ze mooi vind, ze makkelijk te vinden zijn en makkelijk te verwerken zijn. Aan het eind van hun levensloop worden deze materialen weer deel van de natuurlijke cirkel en kunnen makkelijk vervangen worden. 

Voor frame en buitenkant koos ik Douglas hout en voor de binnenkant Bamboo stokken. Het materiaal dat direct in contact komt met het composterende materiaal kan beter niet natuurlijk zijn, aangezien dat dan meteen zal vergaan. Om die reden worden de bamboo stokken gebruikt om Anti Worteldoek te verstevigen als binnenwand. Ook de container onderin is van voedsel veilig kunststof omdat deze het vocht zal opvangen dat mogelijk vrijkomt en ook gebruikt wordt om de compost op te vangen bij het oogsten.

De tuinbak bovenop kan gemaakt worden van watervast-verlijmd multiplex en kan bedekt worden met bijvoorbeeld EPDM. Zelf heb ik nu gekozen voor watervast betonplex met een water-doorlatende laag kunststof als extra bodem voor de afwatering. 


Vul de tuinbak met ecologische moestuingrond
of met jouw zelf gemaakte potgrond

De DHZ WºRM Handleiding gebruikt het metrisch stelsel.  

Aangezien ik in Nederland woon heb ik materialen gekozen die hier voor handen zijn. De maten en vorm van materialen in andere landen kunnen verschillen. De maten in deze handleiding worden gegeven in cm en mm en mogelijk dien je deze maten om te rekenen naar een ander meetstelsel. Het kan ook zo zijn dat je (enkele) maten moet aanpassen omdat de materialen die jij zult gebruiken verschillen. 

De tekeningen die wij in het boekje hebben gebruikt zijn duidelijk (wij hopen dat je dat ook zult vinden) en het zou niet moeilijk moeten zijn dit meubel te bouwen voor een ieder met enige ervaring als timmerman. Als je nog geen ervaring hebt is dit misschien een mooi project om die te krijgen ;) In ander geval vraag aub iemand met ervaring te helpen bij jouw bouwproject. 

Hoe krijg je jouw kopie van deze eerste Le Compostier DHZ Handleiding? 

De prijs voor dit boekje is € 26,- exclusief verzendkosten (voor verzendkosten zie informatie hieronder).

De handleiding is nu beschikbaar in boekvorm in het Nederlands en in het Engels. Je kunt jouw kopie bestellen door een email te sturen met jouw naam en postadres naar: info@compostier.nl. Of door direct het bedrag voor het boekje + verzendkosten over te maken naar: 

Rowin Snijder
Bank rekening number: NL50 TRIO 0197 7640 96
Voor internationale overboekingen BIC: TRIONL2U

Vermeldt a.u.b. bij jouw betaling: 
WºRM Single - english / nederlands - jouw post adres. 

verzendkosten: 
€ 3,00 binnen Nederland
€ 4,70 buiten Nederland 

(het boekje zal verstuurd worden op de eerste maandag nadat we jouw betaling hebben ontvangen).

N.B.! Het boekje is bedoelt om voor privé gebruik een wormenhotel te bouwen en niet om dit bij (commerciele) ondernemingen gebruik van te maken. Wil je een wormenhotel plaatsen bij jouw onderneming, neem dan eerst contact met ons op via: info@compostier.nl

Waarom een papieren print en niet digitaal? 

Tegenwoordig wordt veel gedigitaliseerd en virtueel gemaakt. Zelf lees ik echter het beste vanaf papier. Maar voornamelijk omdat de wormenhotels een manier zijn om ons weer met de tastbare en natuurlijk omgeving in contact te brengen heb ik voor een tastbare handleiding gekozen. Eén waarvan je een bladzijde omslaat voor iedere volgende stap. 

Wat heeft een grotere impact op het milieu? Printen op papier of elektronische opslag? Ik ben er niet zeker van. Wanneer jij jouw WºRM gaat gebruiken hoop ik dat de positieve impact hiervan enige 'schade' die het maken en versturen van het boekje aan het milieu heeft gedaan teniet doet en ik hoop dan ook dat je de compost zult gebruiken om vele planten en bomen te laten groeien en zo jouw eigen wereld een stukje groener maakt met gebruik van jouw zelfgemaakte wormenpoep. Eerste DHZ WºRM gemaakt door Johan met
gebruik van de DHZ Handleiding van
Le Compostier. 

WºRM Single 
Handleiding + Bouwplan voor  Le Compostier's 1e  DHZ Wormenhotel

Wormenhotel ontwerp door Rowin Snijder
Tekst door Rowin Snijder
3d tekeningen & grafisch ontwerp door Ioanna Siviti

ISBN: 9789492992000

een uitgaven van Le Compostier Publishing. 
Alle rechten zijn voorbehouden. 


DIY WºRM building plan + manual.

First Le Compostier Manual for a DIY WºRM

(voor Nederlands zie hier)

Le Compostier publishes first DIY Worm Hotel Manual.

With great pride and pleasure I present my first published manual with the buildingplans for a DIY Worm Hotel for single households: The WºRM Single. 


Ever since I started fantasizing about making furnitures that would make it more practical and classy to compost organic waste in urban settings I have wanted to design a furniture that people could build themselves for their own homes. As part of the crowdfunding of last year I offered the possibility to buy the building plans for a worm hotel. It still took me a few months to realise the design. But now here it is!

Building plans & diy manual for the worm hotel.

Making the building plans & manual was more of a challenge then I had thought and I was very happy that I asked my dear friend Ioanna Siviti to help me with the 3d drawings. With her graphic design skills we managed to make a nice booklet from the building plans & manual.

It has been a lot of fun working on this design and as this is only the first of a series of models that I want to offer as DIY Manuals I am already looking forward to be able to print the next booklets.

Worm hotel for single households.

The WºRM Single is a worm hotel big enough for an average family and can hold up to 150 L of organic material / compost. After a start up period of approximately 6 to 8 months the compost can be harvested every other month. The compost will be harvested by opening the door on the bottom and remove the plastic container. The compost is left longer on the bottom to allow the worms to move up before we harvest the compost. The vermicompost will be more compact and will dry as soon as the cardboard on the bottom is removed.

DIY WºRM Single in the garden.
With a small garden rake or stick the vermicompost can be removed from below without disturbing the composting worms and the composting process inside the furniture.

Inside the WºRM the composting material is entirely surrounded by air and this allows for a good ventilation and enough oxygen to reach the composting material and composting worms.

For the frame and outside of the furniture it is best to choose a type of wood that is suitable for outdoor use without having to use chemical protection. The thick wood provides for some insulation and keeps rodents out, when the spaces in between the boards are kept at a minimal distance.

We have trialled the furniture in gardens with many rodents running about and have not found signs of any of them getting inside the furniture.

Garden on top.

Open the garden to enter organic waste.
The garden on top of the worm hotel has three functions. One is obvious; it gives a home to plants. Preferably useful plants as herbs to use in the kitchen or to assist with the composting inside. Also flowering plants for pollinators are nice to use in the garden. 

The second function is that of the opening for entering the organic waste. By sliding the garden away the WºRM opens in the front and allows for waste to be introduced. 'Green waste' is mixed with 'brown waste' such as cardboard or sawdust to make sure you get a good nitrogen/carbon balance inside. 

The third function is to help moderate temperatures inside the furniture. When it's hot outside the evaporating water in the garden helps to cool the inside. When freezing outside the garden works as a buffer against the cold. 

The garden has an internal overflow to allow excess rainwater to leave the gardenbox and flow to the street. Natural materials.

To build the WºRM I have chosen as much as possible to use natural materials. You can make the building of the furniture even more sustainable if you look for second hand screws and plastic container.

I choose natural materials over plastic and steel because I like the way they look, they are easy to come by and easy to work with. Also when at the end of their lifespan these materials will become part of the cycle again and can be easily replaced by new parts. 

As material I choose Douglas wood and Bamboo (on the inside). The material directly in contact with the composting material however should not be natural. If this would be natural it would decompose rapidly and the compost would fall out. So for the inner shell I chose to use Anti Root Cloth made of food grade plastic. Also the container on the bottom is made of plastic as this needs to be able to hold liquids if they leach out of the compost. 

The gardenbox on top can be made from normal plywood and be covered with EPDM or other material used for ponds. In this manual I chose a plywood that is waterproof and will last a long while. 


Fill the garden with ecologically produced potting soil
or with your own made pottingsoil

The DIY WºRM Manual uses the metric system.

Since I life in The Netherlands I have used materials that I find here. The sizes and shapes of materials might differ where you are. All sizes as mentioned in the manual are in cm's and mm's so if you would want to use the manual be sure you know how to convert measurements to a scale you can work with. It might be necessary that you adjust the measurement if you need to use materials that differ in size. 

The drawings we included are quite clear (as so I hope) and should make it fairly easy to build the furniture if you have some experience in carpentry. If you have none whatsoever it's a great moment to start learning;)! Or else please ask help to someone that does know how to work with wood. 

How to get your copy of the first Le Compostier DIY Manual?

The price of the booklet is € 26,- excluding shipping costs (for shipment costs see details below).

The manual is now available in printed version in Dutch and in English. You can order your copy by sending an email to: info@compostier.nl with your name and postal address or by making a direct payment for the booklet + shipping costs to:

Rowin Snijder
Bank Account number: NL50 TRIO 0197 7640 96
For international payments BIC: TRIONL2U

Please mention with your payment:
WºRM Single - english / nederlands - your postal address / jouw post adres. 

shippingcosts: 
€ 3,00 inside the Netherlands
€ 4,70 outside the Netherlands

(the booklet will be shipped to you on the first monday after receiving your payment.)

Why a printed version of the manual and not digital?

In times where everything is turned into digital and virtual realities I have chosen to make a printed version first. I read best myself from a printed manual or book. Mostly I chose a printed version because I think the worm hotels are all about getting back into balance with our natural and physical environment. Therefor I wanted to offer something that can be held in your hands and where pages are turned for each new step. 

What has a bigger impact on the environment? Print on paper or digital storage ? I am not sure. When you use your WºRM I hope any damage to the environment done by printing and sending you this booklet will be counterbalanced and that you will grow many plants and trees using your own homemade vermicompost and make your own world a little greener in the process. First finished WºRM Single made
by Johan with the use of
the DIY Manual by Le CompostierWºRM Single 
Manual + Building Plans for Le Compostier's 1st DIY Worm Hotel

Worm Hotel Design by Rowin Snijder
Original text & translation by Rowin Snijder
3d drawings & graphic design by Ioanna Siviti

ISBN: 9789492992017

a publication of Le Compostier Publishing. 
All rights reserved. 
zondag 13 mei 2018

Circular Food Bike Tour Amsterdam

Swarming bees seen through the window of Restaurant As

Discovering some of Amsterdams most fun & circular food initiatives on bicycle.

The hungry city.

Poster of the Voedselkringloop at De KasKantine
In a place like Amsterdam it seems so normal to have food ready for you at every corner of the streets. In the supermarkets, local shops and countless restaurants and bars of Amsterdam food is available in abundance. Or at least that is how it seems to be. That all this food comes from outside the city and is produced with many inputs & costs to the environment is not clear to many in the city. 
The more so it is a pity that huge volumes of this precious food is not actually ending up on our plates but in the dumpster. 

I started making the worm hotels to show it is possible to use the organic waste that is produced in the city for food production. By composting the organic waste that is not edible we can make a rich fertilizer to feed the soils. 

Growing more food in the city helps to reconnect to nature and provide healthy food in the city. 
Circular Food Initiatives of Amsterdam.


Luckily there are many initiatives in Amsterdam that are working to show other ways and help us learn how to rescue and preserve good food and to appreciate and grow food in urban settings. 

Menno shows the garden of De KasKantine.
In the past years through the projects of Le Compostier I was able to meet with many great food initiatives. I thought it would be great to organise a tour to go visit these initiatives.  So yesterday I took a small group on a tour through Amsterdam on bike to visit some them. 

We started at De KasKantine. The location where StadsOogst is making its Wormenpoep and Le Compostier is building the worm hotels since beginning of this year. Menno (the founder of De KasKantine) gave an introduction and explained about the mission of the place. To show we can build a real place with what is available to us in urban settings with what is thrown away. Most of the materials used at the location are recycled and De KasKantine aims to be fully selfsupporting in the midst of urban devellopment. 

After a short introduction we visited some of the inititives connected to De KasKantine. StadsOogst showed some of the ways we can compost in the city and Le Compostier presented the first DIY worm hotel: The WºRM. The manual for this DIY worm hotel is now available. 

We visited another member of De KasKantine and the group learned about the food that is thrown away at supermarkets and food distribution centers in town with De Voedselkringloop by founder Jaap Söntjens. For many of these corporations it is cheaper to waste then to preserve. Therefor it is really necessary that initiatives like De Voedselkringloop show another way and help safe this food. 
Educating and reconnecting with nature at the Green Living Lab.


On our next stop of the tour we visited The Green Living Lab. A green oasis at the heart of the financial district of Amsterdam. The project is founded by Aveen Colgan who's mission it is to reconnect people with nature and show the value of nature for healthy living in urban settings. 

One of the programmes of the GLL is the Green Student Bootcamp Challenge where university students are given the chance to discover nature and the effects of green on our health. 

Le Compostier was able to develop the first worm hotels at the location of the GLL and it was fun to show the group this unique location. 
Restaurant As teaches about the taste of pure food.


The first restaurant to use a worm hotel of Le Compostier is Restaurant As. The restaurant of Sander Overeinder works with respect for life and death. One thing dies to feed another. A continuous flow of life and transformation. This is shown especially by how the chefs of the restaurant care for the plants and animals that provide the restaurant with produce to cook with. 

When we arrived at the restaurant the group was witness to a special natural event. A swarm of bees had left one of the beehives that are placed at the back of the restaurant. For a short while the garden was filled with bees until they all swarmed around the new queen bee. 

When it was safe to enter the garden the group was invited to enjoy some yummy treats and artisan bread from the in-house bakery and some refreshing water on the terras of Restaurant As before getting on our bikes again to head to the the next location. 

Chef Rick explains why Restaurant As
is using a worm hotel to make compost
for their vegetable garden. 
Watching the bee swarm safely from inside the restaurant. 


Enjoying pure food at the terras of Restaurant As


Visiting the artisan bakery that is located at Restaurant As.
 


Amsterdam is a city of bikes & community gardens.


Amsterdam is a great city to explore on bicycle. The city is full of bike paths and using the bike is the fastest (and cheapest) way to go around the town. The group that joined the Circular Food Bike Tour enjoyed the great weather and got to meet eachother and chat while visiting the different locations.

Going by bike paths away from the main roads we got to see some of the many community gardens of Amsterdam.Crossing the Amstel, the river that gave
its name to Amsterdam.Arrival at the worm hotel at the Kraaipanstraat
in Amsterdam-Oost.

On many locations in Amsterdam there are now small
Community Gardens. This one is in Amsterdam-Oost.
Instock & Potverdorie show that Rescued Food can also be used to make high quality cuisine. At restaurant Instock we were treated to some welcome refreshing water and yummy treats made from food rescue from that day. Veerle Tuijnman told the group about how Instock started and the succes Instock is having in making it logistically possible to rescue big volumes of products from supermarket-chain Albert Heijn and using the rescued products to offer a high standard menu in their restaurants. 

Also Potverdorie shares this mission; they turn food rescue into tasty and high quality products by using traditional food preservation techniques. At Instock Joep Weerts told us about where they get their products and about the techniques they use.

Putting the art of cooking of Instock together with Poterdorie's chutneys and jams was a tasty experience for the group while listening to the food rescue stories.
Local initiatives to make the neighbourhood more green & circular.


One of the Community Compost projects I was fortunate to be a part of is at the heart of touristic Amsterdam. In the busy area around the red-light district tourists are not always aware of the (sometimes negative) impact their visit can have for local residents. To create more of a 'village feeling' Bernadette De Wit asked Le Compostier to make a worm hotel for the Bantammerbrug. She explained to the group what the community composting project has had for impact on the place since it has been started.


The worm hotel at the Bantammerbrug brings a
village feeling back to this busy and touristic location
in the centre of Amsterdam.
Sharing food rescue dinner with locals at Buurtbuik.


On 6 locations in Amsterdam the organisation Buurtbuik is offering dinners and lunches for free. On set times in the week each location offers a meal made by volunteers and from donated food rescue from local businesses and supermarkets.

We were offered a three course meal for free and enjoyed a great variety of dishes. While enjoying the dinner we got to meet the locals who come to Buurtbuik and it became clear that for some of the people having organisations like Buurtbuik is very important to get a warm meal. Some of the people explained they don't have enough income to eat fresh food all the time. The more the reason to rescue food where we can.

Strange to know so much food lands in the waste bin while your neighbour might not know where to get his or her next meal from.Dinner at the food rescue initiative of Buurtbuik
in Amsterdam Oud-West. 

Full circle by planting some food rescue. 


After the tour was over I returned to my workshop at the KasKantine where the tour started. At the Bantammerbrug Bernadette had given me a bag of  Galangal Root. Somebody had left it at the worm hotel and since the roots were already sprouting I thought to give them a chance and plant them in the greenhouse of StadsOogst. 

They might go well with the Pepper plants we are growing in the greenhouse for Let's Salsa's hot sauce. Who knows...

Pepper plants growing in StadsOogst's greenhouse
as part of project XXX of Let's Salsa.
Galangal root at the greenhouse of StadsOogst
maandag 7 mei 2018

De Compostwormen & Zeehelden Show


Compost voor een vruchtbare toekomst.


De kinderen van de Zeeheldenbuurt konden niet wachten tot het Wormenhotel er zou komen. Jimmy, één van 'bewakers' van het wormenhotel, vroeg al dagen aan zijn moeder wanneer de wormen nu kwamen en vanochtend stond hij als eerste klaar om de wormen te verwelkomen. Zo tof dat er zo'n grote belangstelling van de kinderen voor het wormenhotel is in de buurt! 


Wormenhotel Den Haag
Het nieuwe wormenhotel van Den Haag. 
Buurtbewoner Kitty van Eetbare Velden (Den Haag) had al reeds in Oktober het wormenhotel via de Crowdfunding van Le Compostier gekocht (mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag) en wij zouden al in December het wormenhotel plaatsen, als niet juist op die dag de ergste sneeuwstorm sinds jaren over ons land joeg.

Maar beter ook dat het uitgesteld werd, want met zo'n mooi zonnetje boven ons hoofd werd het opstarten van het wormenhotel een heel stuk aangenamer. De opening van het wormenhotel werd een echt buurtfeestje.

Het wormenhotel kreeg een mooie plek op het plein aan de Van Brakelstraat, onder de bomen en op een plek die niet de hele dag in de zon staat.Een ongewone gast in het Wormenhotel.De kinderen uit de buurt komen de compostwormen 'voeren'.

zondag 6 mei 2018

Compostwormen zorgen voor Zorg & Zekerheid


Urban Composter, insecten hotel & moestuin bij het
hoofdkantoor van verzekeraar Zorg & Zekerheid.

Een wormenhotel voor de moestuin van het hoofdkantoor van Zorg & Zekerheid.


Gelukkig wordt het voor steeds meer bedrijven belangrijk om ook aan hun werknemers te laten zien dat duurzaamheid niet alleen is om over te praten, maar iets is waar we samen invulling aan moeten geven. Zo is dat ook voor verzekeraar Zorg & Zekerheid. 

De verzekeraar vind het belangrijk dat haar medewerkers tijdens hun werktijd even kunnen ontspannen in het groen en tegelijkertijd iets lekkers kunnen oogsten uit de moestuin die Van Der Tol Hoveniers aanlegde in de tuin van het hoofdkantoor van de verzekeraar. 
Watertuin bovenop het wormenhotel.

Natuurlijke kringloop in de moestuin


De logische volgende stap is het voeden van de moestuin met zelf gemaakte compost. En om dat te kunnen doen vroeg facility manager Wouter Jongerius aan Le Compostier om een speciaal wormenhotel te ontwerpen voor het hoofdkantoor. De hoveniers van Van Der Tol zullen het composteren samen met Le Compostier begeleiden en de compost oogsten voor de moestuin. 

In het wormenhotel kunnen ongekookte snijresten vanuit de keuken van het kantoor worden gecomposteerd en op die manier wordt het kantoor meer circulair. De compost zal gebruikt worden om de bodem van de moestuin te voeden. 

De overloop van de watertuin
geeft water aan de verticale tuin.

Water- en Verticale tuin op het wormenhotel.


De moestuin die Van Der Tol Hoveniers aanlegde heeft een mooie verscheidenheid aan eetbare planten die de werknemers en de keuken van het kantoor kunnen gebruiken voor hun lunch. De planten hebben echter wel de hulp nodig van bestuivende insecten om hun bloemen te bestuiven zodat er ook vruchten en groenten zullen groeien

Een van de dingen die insecten graag vinden in de tuin is een plek waar zij kunnen drinken. Een kleine vijver is al voldoende voor deze nuttige insecten en om die reden werd dit wormenhotel uitgevoerd met een watertuin bovenop.

De watertuin heeft een overloop zodat deze niet te vol wordt wanneer het hard regent. De overloop brengt water naar de verticale tuin, die op de achterwand van het wormenhotel werd gemaakt. Zo kunnen de aardbeien plantjes beregend worden met het water uit de watertuin. 

Wouter Jongerius neemt het wormenhotel 
officieel in gebruik samen met de kok 
van de bedrijfskeuken met een 
eerste donatie van GFT-afval uit de keuken. 


De Compostwormen-doop


Iedere keer dat ik een wormenhotel opstart is daar dat magische moment dat de nieuwe gebruiker zelf de wormen 'incheckt' in het wormenhotel. Of het nu om een DHZ Wormenemmer gaat of een luxe wormenhotel zoals voor Zorg & Zekerheid, het eerste contact met de compostwormen blijft hetzelfde. 

Het zijn zulke 'simpele' wezentjes maar een handvol wormen is voor velen spannend en bijna heilig tegelijkertijd. 

Deze wezens maken hun omgeving beter. Dat is wat ze doen. Alleen al door te leven zorgen zij voor een betere omgeving voor planten en het bodemleven en daarmee voor ons mensen ook. Zij (en het hele bodemleven) verdienen ons respect. En om die reden vraag ik om de gebruiker van het wormenhotel om persoonlijk de gasten in te checken en ze tevreden te houden. Zodat zij helpen de mooiste compost maken voor onze bodem. Le Compostier's Urban Composter 1000 
met water- & kruidentuin bovenop & verticale tuin & kijkvenster op de wanden.